Stadgar

§1 Båtklubben har till åndamål att verka för gemensamma intressen vid Vågsnäs båthamn.
 
§2 Medlem är den som har insatsmedel i klubben och erlagt årsavgift för näst föregående år. Medlemsskap kan även ges till i övrigt stödjande medlem. Med detta medlemsskap följer rätt att utnyttja klubbens båtvagn, upp- och nedtags- plats, båtförsäkring och att tillfälligt angöra bryggan, men ej rösträtt vid klubbens mötesförhandlingar.
 
§3 Rätt att mottaga nya medlemmar i klubben liksom att utesluta medlem, som ej följer klubbens stadgar, ordningsregler och styrelsens föreskrifter, tillkommer styrelsen.

§4 Klubbens angelägenheter handhavas av en styrelse bestående av fem ledamöter samt två suppleanter. Styrelsens ledamöter väljes för en samlad tid av två år.
 
§5 Årssammanträdet väljer ordförande. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
 
§6 För granskning av styrelsens åtgärder och räkenskaper utser årssammanträdet två revisorer och en suppleant.
 
§7 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande.
 
§8 Styrelsen ombesörjer fördelning och uthyrning av båtplatser. Medlem skall anmäla till styrelsen om han ej nyttjar båtplats och får ej hyra ut eller överlåta tilldelad plats.
 
§9 Vid återlämnande av båtplats återbetalas erlagd insats när ny medlem tilldelats denna båtplats.
 
§10 Medlem är skyldig att följa klubbens stadgar samt verka för klubbens bästa.
 
§11 Inträdesavgift (insats) och årsavgift fastställes av årssammanträdet.
 
§12 Ordinarie årssammanträde skall hållas senast 30 april.
 
§13 Kallelse till årssammanträde sker genom brev minst en vecka före sammanträdet.

§14 Klubbens firma tecknas av ordföranden och kassören i förening.
 
§15 Ändring av klubbens stadgar eller om klubbens upplösning får endast upptagas till avgörande vid ordinarie årssammanträde.


Dessa stadgar är antagna vid ordinarie årssammanträde 2012-02-22 och gäller från samma dag.